Mijnvoorbehoedsmiddel.be gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer weten

Respect van het privéleven

Door deze website (de "Website") te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen van de onderstaande gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") en van het onderstaande privacybeleid ("Privacybeleid"). Deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en MSD Belgium BVBA/SPRL, met maatschappelijke zetel te Clos du Lynx, 5 - B-1200 Brussel, Belgium, en met ondernemingsnummer 0401.988.586 ("MSD") met betrekking tot het voorwerp ervan. Indien u zich niet akkoord verklaart met deze Gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze Website.

Indien u vragen heeft omtrent deze Website, deze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid, of indien u met ons contact wenst op te nemen, kan u dit doen per e-mail via dataprivacy.be@merck.com.

MSD behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid af en toe aan te passen. MSD zal die aanpassingen en hun datum van inwerkingtreding bekendmaken in de toepasselijke versie van de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid, die steeds raadpleegbaar is via een link onderaan elke pagina van deze Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van deze Website, zullen worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd de toepasselijkheid van dwingende bepalingen die MSD ertoe verplichten u te dagvaarden voor de rechtbanken van uw woonplaats.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Deze website wordt beheerd door MSD.

2. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie verzameld via deze Website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie verzameld via off-linemiddelen, behalve in gevallen waarin die persoonlijke informatie wordt geconsolideerd met persoonlijke informatie die MSD on-line heeft verzameld. Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op on-linemiddelen van derden waarnaar websites van MSD een link kunnen leggen.

3. Verzamelde gegevens. MSD verzamelt persoonlijke informatie via deze Website op twee manieren:

(i) Informatie die u verstrekt:

MSD verzamelt persoonlijke informatie en andere gegevens die u invoert in formulieren of gegevensvelden op deze Website. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: contactinformatie (zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikers-ID en wachtwoord), geboortedatum, beroepskwalificaties, hobby's en interesses. MSD kan ook informatie over uw gezondheid verzamelen die u verstrekt door te antwoorden op onze vragen en onderzoeken.

(ii) Automatisch verzamelde informatie:

Deze Website verzamelt informatie verstrekt door uw browser. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: de website waarvan u komt (de verwijzende URL), het type van browser die u gebruikt, de datum en uur van toegang. Deze Website verzamelt tevens informatie verstrekt door uw computer. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: uw IP-adres en domeinnaam.

MSD gebruikt traceertechnieken zoals cookies om meer functionaliteit te bieden, zoals om uw taalkeuze te onthouden. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door webservers naar de harde schijf van uw computer wordt gestuurd, waar uw Internetbrowserbestanden worden bewaard. Cookies stellen websites in staat kleine informatiebits op uw computer op te slaan en die informatie op een later tijdstip op te vragen. MSD gebruikt twee soorten cookies: sessiecookies, dat zijn tijdelijke cookies die uit het geheugen van uw computer worden gewist wanneer u uw Internetbrowser sluit of uw computer uitschakelt en permanente cookies, die op de harde schijf van uw computer blijven staan totdat zij vervallen, tenzij u ze op een vroeger tijdstip wist.

In sommige gevallen kan MSD ook traceertechnieken gebruiken op manieren die u persoonlijk identificeren nadat u persoonlijke informatie in een formulier of gegevensveld hebt ingevoerd op deze Website of waar we u hebben geregistreerd om onze on-linemiddelen te gebruiken door het verstrekken van een gebruikers-ID en wachtwoord gebaseerd op informatie gevalideerd door andere off-line-interacties met u. We kunnen traceertechnieken gebruiken om uw persoonlijke voorkeuren en keuzes te onthouden, zoals persoonlijke informatie die u hebt ingevoerd in gegevensvelden op deze Website, antwoorden die u hebt gegeven als respons op onze onderzoeken of onderdelen van deze Website die u vaak bezoekt. U mag kiezen of u al dan niet wilt dat MSD traceertechnieken gebruikt om zaken over u te onthouden en/of u extra gepersonaliseerde diensten te verstrekken. U kunt de informatievergaring via traceertechnieken beperken zoals hieronder beschreven.

4. Doeleinden. MSD verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheer van de Website, voor statistieke doeleinden, voor interne analyse, alsook om adviezen, producten, diensten en faciliteiten te verstrekken. Vermits wij daarvoor uw voorafgaande en afzonderlijke toestemming krijgen, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken om u extra diensten en promoties aan te bieden waarvan we denken dat u ze interessant zult vinden. MSD behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te onthullen wanneer het vereist is door de wet of door een rechtbank of wanneer MSD het noodzakelijk beschouwt om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen.

5. Tell-a-friend or e-mail-a-friend. Indien u kiest om een vriend in te lichten over deze Website, zult u de naam en het e-mail adres van uw vriend moeten geven alsook uw eigen e-mail adres. Het bericht is automatisch verzonden naar uw vriend en MSD zal die gegevens niet verwerken, behalve om het bericht te verzenden.

6. Consolidatie. In overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten consolideert en gebruikt MSD in sommige gevallen persoonlijke informatie die personen met MSD delen via verschillende diensten en kanalen, zoals telefoon, onderzoeken, websites en andere on-linemiddelen om de kwaliteit van de diensten die we aanbieden te verhogen.

7. Mogelijkheden om gegevensverwerking te beperken. U hebt drie mogelijkheden om gegevensverwerking te beperken:

(i) Geen verstrekking van persoonlijke informatie: 

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke informatie on-line aan MSD te verstrekken door geen persoonlijke informatie in te voeren in een formulier of gegevensveld op deze Website en door geen door onze on-linemiddelen verstrekte gepersonaliseerde diensten te gebruiken. Maar sommige van onze on-linemiddelen zijn enkel beschikbaar voor personen die persoonlijke informatie verstrekken of die gepersonaliseerde diensten gebruiken.

(ii) Beperkingen omtrent het gebruik voor marketingdoeleinden: 

Sommige on-linemiddelen van MSD kunnen uw toestemming vragen om persoonlijke informatie over u te gebruiken om u toe te voegen aan contactlijsten en extra diensten en promoties in kaart te brengen en aan te bieden waarvan we denken dat u ze interessant vindt. U kunt het gebruik van persoonlijke informatie over u beperken door de aangeboden opties aan te vinken of uit te vinken op het tijdstip waarop u deze informatie invoert.

(iii) Beperkingen van traceertechnieken:

On-linemiddelen van MSD die traceertechnieken gebruiken, zoals cookies, om uw persoonlijke voorkeuren en keuzes te onthouden, stellen u in staat te kiezen of u al dan niet wenst dat MSD zulke technieken gebruikt om zaken over u te onthouden of u extra diensten te verstrekken door de opties aan te vinken of uit te vinken die tijdens de registratie of op het tijdstip waarop u persoonlijke informatie in formulieren of gegevensvelden invoert, worden aangeboden.

Sommige Internetbrowsers stellen u in staat het gebruik van traceertechnieken, zoals cookies, voor bepaalde websites of voor alle websites te beperken of uit te schakelen. Indien u cookies beperkt of uitschakelt, kunnen sommige functies van deze Website niet correct werken.

8. Ontvangers. Persoonlijke informatie over u zal toegankelijk zijn voor MSD, met inbegrip van zijn dochterondernemingen, afdelingen en groepen over de hele wereld en voor personen en organisaties die persoonlijke informatie alleen maar gebruiken voor en volgens de instructies van MSD. U stemt toe dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Economische Europese Ruimte. Gebruik en onthulling van persoonlijke informatie door externe personen en organisaties die handelen namens MSD wordt geregeld door contracten die eisen dat persoonlijke informatie dezelfde bescherming krijgt als voorzien in dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten.

9. Overdracht aan derden. MSD kan om zakelijke redenen beslissen om zijn bedrijf te reorganiseren of over te dragen door verkoop, fusie of acquisitie. In die omstandigheden kan persoonlijke informatie worden gedeeld met kopers of overnemers. MSD zal schriftelijke waarborgen verkrijgen dat in die omstandigheden de persoonlijke informatie op passende wijze zal worden beschermd. Behalve waar de wet dit uitdrukkelijk toestaat of eist, of waar voorzien in dit Privacybeleid, zal persoonlijke informatie over u niet op een andere wijze worden gedeeld zonder uw toelating.

10. Beveiliging. MSD zal redelijke stappen ondernemen om persoonlijke informatie te beschermen wanneer die informatie van uw computer naar onze on-linemiddelen en servers wordt verzonden en om persoonlijke informatie in zijn bezit te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, verandering of vernietiging. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het beveiligen van uw eigen kopieën van uw wachtwoorden en de bijbehorende toegangscodes voor onze on-linemiddelen.

11. Uw rechten. U hebt het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te doen verbeteren. Hiertoe kunt u een verzoek sturen per e-mail aan dataprivacy.be@merck.com of per post aan Privacy Officer, Compliance department MSD, Antares Building, Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel, met vermelding van je gegevens en een kopie van je identiteitskaart. U kunt u steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.